Boer, Johannes Hendrik van den

Mogelijk gedoopt als Joannes van den Boer te Oisterwijk op 6 juli 1760, zoon van Henricus van den Boer en Anna Maria Botermans. Secretaris van de patriotse Vaderlandsche Sociëteit in 1795, waarvan H.J. Schellekens president was. Hij koopt in 1792 akkerland en weiland op Kerkhoven nabij de Kreijtenheide. Op 8 februari 1802 verkoopt hij deze gronden weer. Op 18 juli 1795 vindt er in de "groote kerk" in Oisterwijk een volksvergadering plaats, waar Van den Boer als secretaris van de Vaderlandsche Sociëteit een verklaring voorleest namens de sociëteit. De sociëteit blijkt twee buitengewone vergaderingen te hebben gehouden in de sociëteitskamer en is tot de conclusie gekomen dat het voorliggende conceptplan in strijd is met de Rechten van de Mens en Burger en met de daaruit voortvloeiende soevereiniteit van het volk. Het ter vergadering aanwezige volk wees vervolgens ook het plan af. in dat conceptplan van 11 juni 1795 werd de door de sociëteiten zo bepleitte gelijkstelling van Brabant opgeschoven tot 31 december 1795. Pas dan zou Brabant toetreden tot de nieuwe politieke gemeenschap. Uiteindelijk zou het tot 1 maart 1796 duren voordat de Nationale Vergadering met daarin Bataafs-Brabant in plaats van Staats-Brabant feestelijk geopend werd. Van den Boer wendde zich met andere patriotten (waaronder Schellekens) op 4 februari 1796 ook tot de Burgers Representanten van Bataafs-Brabant. De reden was een hoogoplopend conflict tussen deze katholieke patriotten en pastoor Johannes van der Bruggen. De pastoor weigerde samenwerking met de door de patriotten voorgedragen vier nieuwe kerkbestuursleden. De patriotten wendden zich vervolgens tot de Burger Representanten om de pastoor te dwingen de nieuwe kerkbestuursleden te aanvaarden. Van den Boer was ook actievoerder binnen de kerk om de verhuur van kerkbanken democratischer te maken en hij was eveneens betrokken in 1796 bij een poging een democratischer reglement samen te stellen voor de verkiezing van kerkbestuursleden.