Eijnthouts, Arnoldus van

Geboren te 's-Hertogenbosch in 1540 als zoon van Adriaan, uit een aanzienlijk geslacht. Reguliere kanunnik van St. Augustinus van de abdij St. Geertrui te Leuven omstreeks 1560. Eerst pastoor te Bettecom, vertrekt in 1579 naar Keulen als Bossch' gezant naar de vredesconferentie, wordt in hetzelfde jaar pastoor van Oisterwijk tot 1593. Gedurende vele jaren moest hij in Oisterwijk meermalen vluchten en zich verbergen voor de dagelijks wederkerende benden, die alles plunderden en zijn huis in brand staken en zijn boeken en bezet roofden. In 1587 werd zijn kerk verwoest en afgebrand. Verscheidene winters verbleef hij in een verborgen hol om zijn parochie niet te moeten verlaten; ten laatste werd hij gevangen genomen en tegen een zware losprijs vrijgelaten. Woonde weinig in Oisterwijk, meer in Den Bosch. Hij was een der ijverigste medewerkers in het herstellen van het gezag des konings te 's Hertogenbosch, waarheen zijn abt J. v.d. Linden werd afgevaardigd. Parma bood hem voor zijn diensten de titel van deken aan, hetgeen hij van de hand wees. Het kapittel van 's Hertogenbosch stelde hem met nog drie anderen kandidaat voor het bisdom 's Hertogenbosch. Hij was volgens Huijbers meer een man van de politiek dan van het praktisch pastoraat. In 1594 gekozen tot abt te Leuven. Hij richtte een nieuw gebouw op voor de opvoeding van een twaalftal adellijke jongelingen. Van 1593 tot zijn dood bekleedde hij het ambt van conservator privilegiorum van de Leuvense universiteit. Hij overleed in Leuven op 10 of 11 maart 1607 en werd in de kerk begraven.

A. Huijbers, Oud Oisterwijk (Oisterwijk 1923); Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 6, 500.