Hosden, Philippus van

Geboren te Brabant. Reguliere kanunnik van St. Augustinus der abdij St. Geertrui te Leuven. Pastoor van Oisterwijk van 1530 tot 1538, toen keerde hij terug om medehelper te worden van de prelaat Was, met recht van opvolging hetgeen in 1540 geschiedde. Hosden besteedde veel aandacht aan de Maria-cultus (OLV ter Linde) in Oisterwijk. Hij was in die laatste periode niet vaak in Oisterwijk aanwezig. In de dagen van Van Hosden telde de Oisterwijkse kerk zestien tot vijfentwintig geestelijken die dienst deden als plaatsvervangende pastoors, kapelaans, rectoren, mispriesters en onderwijzers. Daarnaast beschikte de kerk over een twintigtal altaren waaraan diensten verbonden waren voor gilden en stichtingen. Tot het werkterrein van de clerus behoorden bovendien nog drie grote kapellen (Udenhout, Berkel en Linde), een klooster, een begijnhof en een school. Er bestond een belangrijke Mariadevotie met een eigen bedevaartkapel, een kerkelijke broederschap, een dagelijks Marialof en tot slot beschikte de kerk over een eigen 'Angelusgebed' dat zelfs door de Luikse bisschop Hendrik Hensberg met aflaat verrijkt was). De parochie van Oisterwijk maakte tot de opdeling van 1559 deel uit van het bisdom Luik. Daarna kwam Oisterwijk onder het gezag van de bisschop van Den Bosch.

Literatuur: A. Huijbers, Oud Oisterwijk (Oisterwijk 1923).